Spotkania Organizacji Związkowych z Pracodawcą

18.11.2021

12.11.2021r Pismo NSZZ Solidarność w sprawie terminu negocjacji dot waloryzacji kwoty bazowej______________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J A

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w P.S.G. w odpowiedzi na pismo Pracodawcy dotyczące negocjacji kwoty bazowej na 2022 rok, wystosowała w dniu 18.10.2021r. pismo informujące Pracodawcę iż w mocy pozostaje wcześniej wskazany TERMIN negocjacji tj. 15.12.2021r.

Jednocześnie Zarząd Organizacji Zakładowej wnosi o wyznaczenie terminu spotkania, którego przedmiotem będzie uzgodnienie i podpisanie Porozumienia w sprawie wysokości kwoty bazowej na 2022 rok dla wszystkich pracowników P.S.G., oraz wysokości wypłaty świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich pracowników P.S.G. za 2021 rok.

Pismo ze względu na informacje wrażliwe dostępne jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce Pisma Solidarność.

______________________________________________________________________________________

11.10.2021r Pismo ZOZ w sprawie delegowania przedstawicieli ZOZ do składu Zespołu Wartościowania Stanowisk Pracy

30.09.2021r Pismo NSZZ Solidarność zgoda na przesunięcie terminu negocjacji kwoty bazowej

30.09.2021r Pismo ZOZ w sprawie desygnowania przedstawicieli strony społecznej do zespołu wartościowania stanowisk pracy

28.09.2021r Pismo Pracodawcy w sprawie prac Zespołu Zadaniowego ds wartościowania stanowisk pracy

_____________________________________________________________________________________

NARESZCIE KONIEC SPORU ZBIOROWEGO.

Z datą 02.09.2021r. zostało podpisane Porozumienie kończące Spór Zbiorowy  10 Zakładowych Organizacji Związkowych z Pracodawcą.
Negocjacje były bardzo trudne, emocjonalne jednak finalnie konstruktywne a ich wynikiem jest podpisane Porozumienie. 
Zasady zawarte w Porozumieniu przedstawia Pracodawca w wewnętrznym Newsletterze.
 
Podpisane porozumienie w tej sprawie dostępne jest dla uprawnionych delegatów po zalogowaniu się w zakładce "porozumienia". 
_________________________________________________________________________________________
 
W dniu 10.06.2021r w Jadwisinie odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne w ramach toczącego się sporu zbiorowego.  W obecności Pani Mediator omówiono wszystkie punkty żądań, które zawarte zostały w protokole rozbieżności z dnia 21.04.2021r.
Strony nie doszły do porozumienia.
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na dzień 06.07.2021r.
 
Protokół ze spotkania dostępny jest dla upoważnionych delegatów Organizacji Zakładowej po zalogowaniu się
______________________________________________________________________________________
 
 
 
Streszczenie pisma z dnia 17 maja 2021r.
 
W odpowiedzi na wniosek Pracodawcy P.S.G. z dnia 28-04-2021r. o wyznaczenie mediatora w celu przeprowadzenia mediacji w sporze zbiorowym; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskazało mediatora z listy przy ministrze właściwym do spraw pracy – Panią Annę Saczuk.
Postępowanie mediacyjne będzie prowadzone w zakresie przedmiotu sporu zgodnego z art. 1 niżej wymienionej ustawy.
Termin i warunki prowadzenia postępowania mediacyjnego zostaną ustalone przez mediatora bezpośrednio ze stronami sporu.
Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 123)
 
Podpisała:
Podsekretarz Stanu
Pani Olga Semeniuk

____________________________________________________________________________

07.05.2021 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie wniosku o wyznaczenie mediatora

06.05.2021 Pismo ZOZ zapytanie w sprawie złożenia wniosku Pracodawcy o wskazanie mediatora

05.05.2021 Zaproszenie Pracodawcy na spotkanie hybrydowe z przedstawicielami OZ 

 30.04.2021 Pismo ZOZ w sprawie zawieszenia rozmów dot ZUZP

 

____________________________________________________________________________

W dniu 20.04.2021 odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Strony Społecznej z Pracodawcą., Pracodawca zupełnie odszedł od pkt. 1 żądań i dążył wyłącznie do jednorazowej, zwiększonej wypłaty nagrody rocznej. 
Strona Społeczna podtrzymała swoje żądania, wnosząc jednocześnie o negocjacje każdego z żądań osobno czyli: skoro nie możemy dogadać się w punkcie 1 żądań (podwyżki), to moglibyśmy próbować dojść do porozumienia w kolejnych punktach tj. nagroda roczna oraz fundusz nagrodowy. 
Niestety Pracodawca stwierdził, że omawiamy wszystko w tzw. „pakiecie” ponieważ cały fundusz to rzeczony 2%,  i nie można negocjować tylko części żądań. TU  NALEŻY PRZYPOMNIEĆ, IŻ W PIERWSZYM ETAPIE ROZMÓW BYLIŚMY JUŻ W FAZIE UZGODNIENIA ZAPISÓW POROZUMIENIA O WYPŁACIE NAGRODY ROCZNEJ. Wówczas jedna z organizacji wniosła sprzeciw i sprawa nie została sfinalizowana. 

 

Obecnie Pracodawca nie chce w ogóle podjąć tematu podwyżek płac i rozmawia wyłącznie o wypłacie zwiększonej nagrody rocznej. 

Należy pamiętać, że jest to wypłata jednorazowa do której nie wliczy się pochodnych np. premii miesięcznych i kwartalnych. 
Strona Społeczna podtrzymała swoje żądania i stwierdziła, iż nie widzi możliwości porozumienia się. W dniu dzisiejszym sporządzony zostanie protokół rozbieżności kończący fazę rokowań. Kolejne spotkania będą odbywały się w obecności mediatora.
 

Koleżanki i koledzy. 
Należy przy tym zaznaczyć, że Pracodawca nie wyraził zgody na nagrywanie spotkań i zapisy w Protokołach są tworzone wyłącznie w sposób „wygodny” dla Pracodawcy. 
Dochodzi do jawnych manipulacji wydarzeń i przeinaczania faktów. 
W dniu wczorajszym Prezes P.S.G. powiedział dwukrotnie …….” Jeśli będziecie się Państwo upierać przy swoim, to będę zmuszony wypowiedzieć zapisy ZUZP”……. co w Protokole zostało zinterpretowane zupełnie inaczej przez Panią dyrektor. Przy spisywaniu Protokołu, po interpretacji Pani dyrektor, Prezes stwierdził, że intencja wypowiedzi była zupełnie inna – TAK TO WŁAŚNIE WYGLĄDA!!!

Kolejna ważna wiadomość – Solidarność 80 po przedstawieniu swoich żądań, również weszła w spór zbiorowy, który w dniu dzisiejszym Pracodawca zobowiązany jest zgłosić do PIP. 
Prowadzone pomiędzy organizacjami rozmowy doprowadziły do wspólnego stanowiska.

Teraz rozpoczął się etap mediacji.

 

______________________________________________________________

 

12.04.2021r Odpowiedź na prośbę o mediację

____________________________________________________________________________

I N F O R M A C J A :

Dnia 06-04-2021r Pracodawca poinformował Zakładowe Organizacje Związkowe o zgłoszeniu do Państwowej Inspekcji Pracy "Sporu zbiorowego" pismem z dnia 01-04-2021r .

Jednocześnie Pracodawca zaprasza reprezentantów ZOZ "stronę sporu" do rokowań w dniu 13-04-2021r na godz 10.00

____________________________________________________________________________

06.04.2021 ZAPYTANIE ZZ do Pracodawcy o zgłoszenie sporu zbiorowego

02.04.2021 Pismo ZOZ do Pracodawcy_informacja o mediatorze

02.04.2021 Pismo ZOZ do Pani Prezes Magdaleny Zegarskiej o mediacje

01.04.2021 odpowiedź Pracodawcy w sprawie sprzeciwu ZOZ dot. sugestii niewłaściwego zachowania  

01.04.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie terminu spotkania dot ZUDP na wniosek ZOZ

31.03.2021 Pismo ZOZ do S-80 w sprawie organizacji spotkania

31.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie SUGESTII oskarżeń Pracodawcy odnośnie zachowania uczestników spotkania

KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA:

- Odpowiedź Pracodawcy na dezaprobatę zachowania na spotkaniach Strony Społecznej z Pracodawcą jednego z przedstawiciel Solidarności 80 oraz SPRZECIW Organizacji Związkowych
Pracodawca w odpowiedzi na naszą dezaprobatę wystosował apel do ZZ sugerując jednocześnie, że wszyscy uczestnicy Strony Społecznej prowadzą rozmowy w złej atmosferze na co Organizacje Zakładowe wyrażają SPRZECIW i wnoszą i sprostowanie nieprawdziwych zarzutów. 

- Zaproszenie do rozmów wystosowane przez Przewodniczącego Solidarności 80 do wzięcia udziału w spotkaniu dot. Rozmów w spr. nagrody rocznej dla Pracowników oraz odpowiedź pozostałych ZZ na zaproszenie  
Przewodniczący Solidarności 80 wystosował zaproszenie do pozostałych organizacji wyrażające chęć rozmów (bez udziału kontrowersyjnego przedstawiciela Solidarności 80) w sprawie nagrody rocznej dla Pracowników. Chcąc wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie, pozostałe organizacje wyraziły chęć udziału w spotkaniu dla dobra wszystkich Pracowników. Mamy nadzieję, że Zarząd Solidarności 80 zrozumiał, iż działanie jednego z ich przedstawicieli działa wyłącznie na szkodę Pracowników. 

- Pisemna propozycja Pracodawcy dot. Podwyżki płac oraz odpowiedź ZZ w tej sprawie wraz z podpisanym Protokołem Rozbieżności
Na spotkaniu ostatnim negocjacyjnym w związku z brakiem wspólnego stanowiska stron, spisany został Protokół Rozbieżności. Pracodawca zobowiązał się do przedłożenia pisemnie swojej propozycji podwyżki płac. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pismo w tej sprawie. 
Poza zarzutami, iż chcemy zrujnować gospodarkę finansową spółki, Pracodawca nie przedstawił żadnej nowej propozycji, podtrzymując tym samy swoje stanowisko. Organizacje Związkowe (bez Solidarności 80) podtrzymują również swoje stanowisko, stwierdzając przy tym, iż kondycja finansowa (pomimo pandemii) w porównaniu do roku ubiegłego jest lepsza i nie możemy pozwolić na to aby nasi Pracownicy nie otrzymali podwyżek. 

- korespondencja w spr. spotkań
Pisma, które załączam (również w zakładkach: "sprawy pracownicze" oraz "dokumenty"+"korespondencja") powinny Wam uświadomić w jaki sposób Zarząd traktuje Partnera w rozmowach jakim są Organizacje Związkowe reprezentujące Pracowników.
Narzuca się nam, aby w spotkaniach brali udział wyłącznie Przewodniczący, co jest sprzeczne ze Statutem wielu Organizacji (Organizację w rozmowach może reprezentować minimum dwie osoby) oraz z Uchwałami podjętymi przez te organizacje. Sprzeczne jest to również z wcześniejszymi uzgodnieniami i porozumieniem pomiędzy Pracodawcą i Stroną Społeczną i GODZI W NIEZALEŻNOŚĆ . Pomimo, iż wielokrotnie prosimy o uzgadnianie terminu spotkań, termin narzucany jest z „góry”. Pragnę z całą stanowczością podkreślić, iż TAKIE SYTUACJE NIGDY WCZEŚNIEJ NIE MIAŁY MIEJSCA, choć wielokrotnie rozmowy były trudne.  

Organizacje Związkowe (bez Solidarności 80) z dniem 01 kwietnia są w Sporze Zbiorowym. Zgodnie z przepisami Pracodawca w dniu jutrzejszym musi zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy

Bardzo Was proszę o wsparcie i wyrozumiałość jeśli informacje będą docierały do Was z opóźnieniem. To będzie trudny czas i konieczne będzie pełne zaangażowanie w walkę dla DOBRA NAS WSZYSTKICH.  
Nie słuchajcie proszę żadnych plotek.   
 

Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność      Zbigniew-Dariusz Matuszewski       31-03-2021r

31.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie zarzutów Pracodawcy wobec żądań płacowych

30.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie zmiany terminu spotkania

30.03.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie składu osobowego na spotkaniach ze stroną Związkową

30.03.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie przebiegu spotkań z ZOZ 29.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie składu reprezentacji ZZ na spotkania z Pracodawcą

____________________________________________________________________________

Ad 2. Negocjacji - Świadczenie okolicznościowe z okazji Świąt Wielkiej Nocy w 2021 roku. zostało uzgodnione. Informacje na portalu wewnętrznym.

 
Podpisane porozumienie w tej sprawie dostępne jest dla uprawnionych delegatów po zalogowaniu się w zakładce "porozumienia".
____________________________________________________________________________

 

WAŻNE - w dniu 23.03.2021 r odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych.
 
Protokół został zamieszczony  do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Protokoły i notatki”.
____________________________________________________________________________________
W dniu  09-03-2021r odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne Strony Społecznej z Pracodawcą.  
agenda spotkania była następująca:
 
1. Negocjacje procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2021 rok.
2. Świadczenie okolicznościowe z okazji Świąt Wielkiej Nocy w 2021 roku.
3. Fundusz nagrodowy dla Pracowników PSG sp. z o.o. w 2021 roku.
4. Nagroda roczna dla Pracowników PSG sp. z o.o. w 2021 roku.
5. Proponowane zmiany zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PSG sp. z o.o. 
 
Ad.1 
– propozycja Pracodawcy : podobnie jak w ubiegłym roku kwota bazowa 0% i podwyżka płac w wys. ...00..zł brutto dla Pracowników z grupy monterskiej z wyłączeniem pozostałych grup pracowniczych. BRAK POROZUMIENIA
 
Ad.2
- propozycja Pracodawcy po ...00...zł brutto na Wielkanoc oraz Boże Narodzenie
- Strona Społeczna ...00...zł brutto na Wielkanoc (zgodnie z agendą spotkania), a Boże Narodzenie do negocjacji w późniejszym terminie. BRAK POROZUMIENIA 
Ad.3
- zgodny z ZUZP – wysokość 2% - STRONY POROZUMIAŁY SIĘ
 
Ad.4 
- propozycja Pracodawcy / podpisanie porozumienia i wypłata na ubiegłorocznych zasadach co daje zwiększenie o około 8% (w przeliczeniu średnio na Pracownika około ...00...zł. brutto). Zwiększenie wynika z wypracowanej większej EBITDA. STRONY POROZUMIAŁY SIĘ 
 
Ad.5 
Nie omawiano – temat przełożono na następne posiedzenie 
 
Podane propozycje są wersjami z którymi zakończono wczorajsze spotkanie.
 
Strona Społeczna (z wyłączeniem NSZZ Solidarność 80) w protokole wpisała oświadczenie, że jeśli do 31 marca nie zostaną zawarte porozumienia w w/w sprawach, z dniem 01 kwietnia wszczęte zostaną procedury sporu zbiorowego. 
 
W związku z notorycznymi manipulacjami treści przy spisywaniu protokołów, Strona Społeczna wniosła o nagrywanie spotkań na potrzeby spisywania protokołów. 
 
Protokół został zamieszczony  do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Protokoły i notatki”.

_________________________________________________________________________

02.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie propozycji Pracodawcy ZMIAN w ZUZP

02.03.2021 Zaproszenie Pracodawcy do kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

24.02.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

19.02.2021r Pismo ZOZ w sprawie wyznaczenia terminu kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

25.01.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.25.01.2021 Zaproszenie Pracodawcy na spotkanie w sprawie informacji TFI PZU za obsługę PPE_____________________________________________________________________________________

Kolejne Porozumienie dotyczące stawki oraz waloryzacji kwoty posiłku profilaktycznego podpisane. 

Z dniem 31.12.2020 roku zostało podpisane przez przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych z Pracodawcą Porozumienie w sprawie stawki i waloryzacji kwoty posiłku profilaktycznego.

Najważniejsze zapisy Porozumienia:

1. Aktualnie obowiązująca stawka posiłku profilaktycznego zostaje utrzymana do 31.03.2021r.

2. W okresie od 01.11.2021r  do 31.03.2022r nastąpi zwiększenie wartości posiłku o 4,00.

3. W następnych okresach zimowych tj. 01.11.2022r do 31.03.2023r i dalej - nastąpi wzrost wartości posiłku profilaktycznego o wskaźnik GUS średnią wzrostu cen towarów i usług, jednak nie mniej niż 2,00. 

 

Podpisane porozumienie zamieszczone zostało do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Porozumienia”.

_________________________________________________________________________

NEGOCJACJE W SPRAWIE KWOTY BAZOWEJ NA 2021r

Informacje ze spotkań/wideokonferencji Zakładowych Organizacji Związkowych z Pracodawcą można śledzić w zakładce: 

Sprawy Pracownicze

W dniu 21.12.2020r podpisano  Porozumienie w sprawie przedłużenia terminu zakończenia negocjacji procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2021 rok do 31 marca 2021r.

Podpisane porozumienie zamieszczone zostało do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Porozumienia”.

________________________________________________________________________

POROZUMIENIE PODPISANE

Po długich negocjacjach dotyczących funduszu nagrodowego dla pracowników P.S.G.  na 2020 rok oraz pomimo trwającej pandemii, udało się zakończyć rozmowy.
W dniu 03 grudnia 2020 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie ustalenia wysokości funduszu nagrodowego w 2020 roku dla Pracowników P.S.G. Sp. z o.o.

Kwota 5% funduszu premiowego zostanie podzielona pomiędzy Oddziały Polskiej Spółki Gazownictwa. Podpisane porozumienie zamieszczone zostało do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Porozumienia”. 

______________________________________________________________________

KOLEJNE  POROZUMIENIE

Trwają negocjacje z Pracodawcą dotyczące podpisania Porozumienia w sprawie wysokości  funduszu nagrodowego w 2020 r dla pracowników P.S.G.

Rozmowy są finalizowane.
 

______________________________________________________________________

POROZUMIENIE PODPISANE

Po ponad rocznych negocjacjach dotyczących waloryzacji kwoty bazowej na 2020 rok oraz pomimo trwającej pandemii, udało się sfinalizować rozmowy.
W dniu 02 października 2020 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie ustalenia procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2020 rok oraz podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w 2020 roku dla Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa.

Szczegółowe informacje i uzgodnienia zawarte są w Protokole, który ze względu na zawierające dane wrażliwe zamieszczony został do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Porozumienia”. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 25 - 26 sierpnia 2020 roku w Warszawie, odbyła się kontynuacja negocjacji płacowych trwających pomiędzy stronami od ubiegłego roku.
Spotkanie odbywało się zgodnie z poniższą agendą :

- wysokości procentu waloryzacji kwoty bazowej
na 2020 r.,
- systemu podwyżek dla Pracowników w roku 2020,
- wysokości świadczenia okolicznościowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2020 roku,
- wysokości funduszu nagrodowego dla Pracowników Spółki w 2020 roku,
- przesunięcia terminu zakończenia negocjacji wysokości procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2021 rok.

W czasie dwudniowego spotkania strony uzgodniły wytyczne, na podstawie których wspólnie opracują zapisy porozumień dotyczących powyższych kwestii. Formalne zawarcie przedmiotowych porozumień może nastąpić dopiero
po ostatecznym zatwierdzeniu Skonsolidowanego Planu Działalności Gospodarczej PSG sp. z o.o. przez organy korporacyjne.
Szczegółowe informacje z przebiegu negocjacji zawarte są w Protokole, który ze względu na zawierające dane wrażliwe zamieszczony został do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „protokoły i notatki” 

______________________________________________________________________________________________________

W dniu 04-08-2020r odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentantami Strony Społecznej P.S.G. ; w sprawie negocjacji płacowych dla Pracowników Spółki.

Po długich i trudnych negocjacjach  strony nie doszły do porozumienia.

Kolejne spotkanie ma odbyć się w terminie 24 - 25 sierpnia 2020 r.

Protokół ze spotkania ze względu na dane wrażliwe znajduje się do wglądu dla delegatów Zakładowego Zebrania Delegatów; po zalogowaniu się w zakładce "protokoły i notatki".

___________________________________________________________________________________________________

Na zaproszenie Pracodawcy, w dniu 04-08-2020r odbędzie się spotkanie z reprezentantami Strony Społecznej w sprawie negocjacji płacowych dla Pracowników Spółki.

Zajrzyj w zakładkę: Sprawy pracownicze i Dokumenty/Korespondencja

___________________________________________________________________________________________________

W związku z zaistniałą sytuacją odnośnie wirusa SARS-Cov-2 negocjacje z Pracodawcą odbywają się drogą elektroniczną.

Zajrzyj w zakładkę: Sprawy pracownicze i Dokumenty/Korespondencja

____________________________________________________________________________________________________

W dniu 17 lutego br. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z reprezentantami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Przedmiotem spotkania były negocjacje procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2020 rok oraz wysokości świadczeń świątecznych.

W związku z przedłużającym się postępowaniem taryfowym, na wniosek Zarządu Spółki, strony wspólnie ustaliły przesunięcie terminu ww. negocjacji kwestii finansowych do dnia 30 marca 2020 roku.  

17.02.2020 PROTOKÓŁ ze spotkania

________________________________________________________________________________________

 

05.02.2020r.

FIASKO rozmów z Pracodawcą w sprawie kwoty bazowej na 2020 rok.

Kolejne spotkanie negocjacyjne  odbędzie się  17.02.2020r.

Protokół ze spotkania ze względu na wrażliwe dane jest do wglądu dla Delegatów Zakładowego Zebrania Delegatów po zalogowaniu się.

_____________________________________________________________________________________

W dniu 05 lutego 2020r br. w godzinach 10:00-17:00 w Centrum szkoleniowym Bud-Gaz, przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie Strony Społecznej z Pracodawcą 

Planowana agenda spotkania:

1. negocjacje kwoty bazowej na rok 2020

2. sprawy różne

 

_______________________________________________________________________________________

 

W dniach 16 - 17 styczeń 2020 r w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych w P.S.G.  z Pracodawcą. Omówiono wiele ważnych dla pracowników P.S.G. tematów. 

W załączeniu protokół ze spotkania:

16-17.01.2020r PROTOKÓŁ ze spotkania Pracodawcy i Strony Społecznej​

 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl