Spotkania Organizacji Związkowych z Pracodawcą

28.06.2024

_________________________________________________________________________

28.06.2024r

Pracodawca podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 31 maja 2024r , aby rozmowy dotyczące wysokości wskaźnika waloryzacji kwoty bazowej rozpoczęły się w styczniu 2025r. Pracodawca poinformował, że wytyczne do PDG na 2025r Spółka otrzyma prawdopodobnie we wrześniu 2024r.

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przekazała, że jej propozycją jest wzrost kwoty bazowej w 2025r do wysokości planowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku.

Kolejne spotkanie zostało uzgodnione wstępnie na dzień 29 lipca 2024r

 

INFORMACJA

W dniu 21.06.2024r  11 Zakładowych Organizacji Związkowych wystosowało pismo do Pracodawcy w sprawie zorganizowania spotkania w formie stacjonarnej rozpoczynającego negocjacje waloryzacji kwoty bazowej dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa na 2025 rok.

21.06.2024r Pismo ZOZ do Pracodawcy w sprawie spotkania dot. negocjacje waloryzacji kwoty bazowej na 2025r.pdf

_______________________________________________________________________________

 

 

INFORMACJA

W dniu 08.02.2024r  odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych dotyczące negocjacji płacowych na 2024 rok.

Na spotkaniu nie doszło do porozumienia. Propozycje Pracodawcy są skromniejsze od oczekiwań Strony Społecznej.

Kolejne spotkanie ustalono na dzień 27.02.2024r.

KOMUNIKAT ze spotkania z wyszczególnieniem negocjowanych postulatów dostępny jest u przedstawicieli poszczególnych Organizacji Związkowych

_______________________________________________________________________

09.01.2024 Odpowiedź Pracodawcy dot spotkania

08.01.2024 Pismo ZOZ w sprawie spotkania z Pracodawcą

16.11.2023r Pismo ZOZ w sprawie akceptacji preliminarza ZFŚS na 2024

15.11.2023r Pismo Pracodawcy dot zmian w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w PSG

10.11.2023r Pismo ZOZ w sprawie dodania stanowisk do zasad wykonywania pracy zdalnej________________________________________________________________________

INFORMACJA

W dniu 10.10.2023r  odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Na spotkaniu zostało sporządzone i podpisane POROZUMIENIE określające wysokość świadczenia okolicznościowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2023r dla Pracowników PSG

Ze względu na informacje wrażliwe POROZUMIENIE dostępne jest dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce Porozumienia po zalogowaniu się

________________________________________________________________________

INFORMACJA

W dniu 12.09.2023r  odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Na spotkaniu zostały omówione i podpisane POROZUMIENIA i Protokół z wcześniejszych negocjacji zawierające:

1.  Porozumienie w sprawie ustalenia wysokości świadczenia okolicznościowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2023r dla Pracowników P.S.G.

2.  Porozumienie w sprawie zwiększenia wysokości świadczenia  barbórkowego dla Pracowników P.S.G. w 2023r.

3.  Porozumienie w sprawie ustalenia funduszu nagrodowego na 2023r dla Pracowników P.S.G.

4. Protokół dodatkowy nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PSG sp. z o.o. zawartego w dniu 17 czerwca 2016 r. w Warszawie, zarejestrowanego w dniu 31 sierpnia 2016 r. pod numerem U-MCCXCII,  dotyczącego zmiany Załącznika nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PSG sp. z o.o. (ZUZP) w zakresie zmiany wartości minimalnej i maksymalnej mnożników oraz wartości minimalnej i maksymalnej wyrażonych w zł w każdym poziomie zaszeregowania. Zmiany Załącznika nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - Tabela mnożników stawek zasadniczych nastąpią z dniem zarejestrowania ich przez Państwową Inspekcję Pracy.

Ze względu na informacje wrażliwe POROZUMIENIA i PROTOKÓŁ dostępne są dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce Porozumienia i Protokoły po zalogowaniu się

INFORMACJE W TYCH TEMATACH MOŻNA UZYSKAĆ U PRZEWODNICZĄCYCH PODZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH ORAZ U CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ

_____________________________________________________________________

INFORMACJA

W dniu 21.08.2023r  odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Ze spotkania został sporządzony i podpisany PROTOKÓŁ zawierający bardzo ważne aspekty płacowe dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa.

Ze względu na informacje wrażliwe Protokół dostępny jest dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce Protokoły - po zalogowaniu się

__________________________________________________________________

11 Zakładowych Organizacji Związkowych (bez Solidarności-80) wystosowało do Pracodawcy 14.07.2023r pismo w sprawie przywilejów i uprawnień z jakich mogliby korzystać emeryci i pracownicy odchodzący na emeryturę.

Pracodawca w dniu 21.07.2023r odpowiedział na przedmiotowe zapytania ZOZ , oraz proponuje powołać Zespół Zadaniowy którego celem byłoby ramowe określenie przywilejów i uprawnień dla emerytów i pracowników nabywających prawa emerytalne.

Pisma dostępne są dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej po zalogowaniu się w zakładce - pisma Solidarność i pisma Pracodawca

___________________________________________________________________

INFORMACJA

Pracodawca wystosował  w dniu 26.06.2023r do ZOZ pismo z propozycją ustaleń, wyjaśnień, zasad dotyczących rozpoczęcia negocjacji w sprawie kwoty bazowej na 2024r.

W ślad za tym 11  Zakładowych Organizacji Związkowych w dniu 29.06.2023r wystosowały pismo z odpowiedzią akceptującą propozycję Pracodawcy o rozpoczęciu negocjacji w styczniu i zakończeniu ich do końca lutego 2024r. W tej sprawie zostanie podpisane porozumienie wraz ze zobowiązaniem iż waloryzacja będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024r.

Ze względu na informacje wrażliwe PISMO dostępne jest dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce Pisma Pracodawca, Pisma Solidarność - po zalogowaniu się

______________________________________________________________________

INFORMACJA

W dniu 16.06.2023r na wniosek Zakładowych Organizacji Związkowych odbyło się spotkanie reprezentacji Pracodawcy z przedstawicielami ZOZ w PSG (oprócz Solidarności-80).

Tematy spotkania:

1. Karty sportowe dla Pracowników przechodzących na emeryturę.

2. Wzrost dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych.

3. Wzrost ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

4. Realizacja bonów Sodexo na stacjach Orlen.

Odbyły się rozmowy/negocjacje wstępne.

W dniu 21.06.2023r  Zakładowe Organizacje Związkowe wystosowały pismo do Pracodawcy z propozycjami dotyczącymi wyżej wymienionych tematów.

Ze względu na informacje wrażliwe Protokół dostępny jest dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce PROTOKOŁY i Pisma Solidarność - po zalogowaniu się

___________________________________________________________________

Rozpoczęły się rozmowy na temat negocjacji kwoty bazowej na 2024 rok.

Pracodawca wystosował  w dniu 13.06.2023r pismo z propozycją rozpoczęcia rozmów w tej sprawie w styczniu 2024r i zakończenia ich w lutym 2024r.

Zakładowe Organizacje Związkowe przedstawiły w dniu 20.06.2023r swoje stanowisko w tej sprawie.

 

Ze względu na informacje wrażliwe PISMA dostępne są dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce Pisma Pracodawca i Pisma Solidarność - po zalogowaniu się

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

21.04.2023 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie nowego stanowiska pracy

Pismo ZOZ w sprawie utworzenia nowego stanowiska pracy

_____________________________________________________________________

I N F O R M A C J A

ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE (bez "S"80) w Polskiej Spółce Gazownictwa; wystosowały KOMUNIKAT do pracowników P.S.G.

W Komunikacie zawarte są informacje z działalności związkowej, rozmów i negocjacji Zakładowych Organizacji Związkowych oraz Pracodawcy, których finałem są konstruktywne Porozumienia dla dobra Załogi P.S.G.

Komunikat dla członków Związku dostępny jest u przedstawicieli  Komisji Zakładowej

Ze względu na informacje wrażliwe KOMUNIKAT dostępny jest dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce Komunikaty - po zalogowaniu się

 

_____________________________________________________________________

29.03.2023_Odpowiedź Pracodawcy w spr zmiany w tabeli wynagrodzeń

______________________________________________________________________

POROZUMIENIE z Pracodawcą dotyczące wykonywania pracy zdalnej, dostępne jest dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce Porozumienia - po zalogowaniu się

23.03.2023_Pismo ZOZ w sprawie wykonywania pracy zdalnej_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

I N F O R M A C J A

W dniach 21-24.03.2023r. odbyło się Zakładowe Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa; najwyższy organ stanowiący Związku, na kadencję 2023-2028.

W zebraniu uczestniczyło 83 delegatów wybranych ze wszystkich Oddziałów w P.S.G.  Delegaci wybrali nowe władze wykonawcze - Komisję Zakładową oraz władze kontrolne - Zakładową Komisję Rewizyjną. Informacje o członkach Komisji dostępne są w zakładce "Władze". Delegaci wybrali także przedstawicieli naszej Organizacji na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W zakładce "Organizacje Podzakładowe" można dowiedzieć się kto jest Przewodniczącym Organizacji Podzakładowej w Oddziale PSG.

ZDJĘCIA:

Wprowadzenie pocztów sztandarowychMsza święta

Po mszy świętej w Jastrzębiej GórzeObrady Zakładowego Zebrania Delegatów

_____________________________________________________________________

POROZUMINIE  OSIĄGNIĘTE

informacje w wewnętrznej korespondencji Pracodawcy

_________________________________________________________________________

W dniu 08.02.2023r Pracodawca wystosował Pismo do ZOZ w sprawie negocjacji płacowych i kwoty bazowej na 2023 rok

Ze względu na informacje wrażliwe Pismo od Pracodawcy dostępne jest dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce Pisma Pracodawca - po zalogowaniu się

Jednocześnie Pracodawca zaprasza Zakładowe Organizacje Związkowe na spotkanie negocjacyjne w dniach 27-28 lutego, wyrażając nadzieję że rozmowy zakończą się wiążącymi ustaleniami w sprawie wynagrodzeń dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa na 2023r.

09.02.2023r Pismo 7 ZOZ w sprawie spotkania dot negocjacji płacowych__________________________________________________________________________

Trwają wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku.

Następnie w kolejności odbywać się będą Podzakładowe Zebrania Delegatów, które wyłonią władze Organizacji Podzakładowych w Oddziałach Zakładach Gazowniczych, oraz delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów.

Zakładowe Zebranie Delegatów odbędzie się w drugiej połowie marca, na którym zostaną wybrane nowe władze Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa

Dziękujemy członkom Związku za udział w wyborach.

______________________________________________________________________________

W dniu 09.01.2023r Pracodawca wystosował Pismo do ZOZ w sprawie zmian w ZUZP dla Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. 

Zmiany dotyczą wejścia w życie od 01.01.2023r Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku.

09.01.2023_Pismo do Zakł. Org. Zw. dotyczy zmian do ZUZP 

____________________________________________________________________

W dniu 20.12.2022 roku odbyło się spotkanie 6 Organizacji Związkowych z Pracodawcą w sprawie waloryzacji kwoty bazowej oraz przeszeregowań pracowników na 2023r.

Ze względu na informacje wrażliwe Protokół dostępny jest dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce protokoły - po zalogowaniu się

 

12.12.2022r Pismo 7 ZOZ w sprawie spotkania dotyczącego zakończenia sporu zbiorowego

________________________________________________________________________

Organizacje Związkowe wynegocjowały z Pracodawcą wysokość świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Protokół z negocjacji podpisany został z datą 21.11.2022r.

Proszę śledzić korespondencję wewnętrzną, informacje Pracodawcy

Ze względu na informacje wrażliwe Protokół dostępny jest dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce protokoły - po zalogowaniu się

 

__________________________________________________________________________

P I K I E T A   O D W O Ł A N A

W dniu 25 października odbędzie się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w Grupie Kapitałowej PGNiG z Zarządem PKN Orlen S.A. oraz Zarządem PGNiG w sprawie konsolidacji i warunków pracy i płacy pracowników.   

_________________________________________________________________________

P I K I E T A

Krajowa Sekcja Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność

organizuje PIKIETĘ przed Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie w dniu 21 października 2022 roku od godz 12.00

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

informacje o uczestnictwie u Przewodniczących Organizacji Związkowych

_______________________________________________________________________

I N F O R M A C J A

W dniach 28 - 30 września odbyło się spotkanie członków Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania był temat konsolidacji PKN Orlen z PGNiG, zapewnienie niezmienności warunków pracy i płacy POPRZEZ PODPISANIE POROZUMIENIA. A WŁAŚCIWIE BRAK TAKIEGO POROZUMIENIA !!!

Członkowie SK GNiG NSZZ Solidarność wystosowali pismo żądanie do Premiera Pana Jacka Sasina.

Zostały uruchomione przygotowania do organizacji PIKIETY w Warszawie w dniu 21 Października 2022 roku.

List otwarty do Załogi GK PGNiG powinien zostać wywieszony w gablotach.

29.09.2022 ŻĄDANIE KS GNiG NSZZ Solidarność do Premiera Sasina

___________________________________________________________________

27.09.2022 Pismo 7 ZOZ w sprawie NOWEJ opieki medycznej dla pracowników PSG

26.09.2022 Zaproszenie Pracodawcy na rokowania w związku z trwającym sporem zbiorowym

______________________________________________________________________

POROZUMIENIE podpisane przez 7 ZOZ

Proszę śledzić korespondencję wewnętrzną, informacje Pracodawcy.

_______________________________________________________________________

14.09.2022 Pismo 6 ZOZ do Pracodawcy w sprawie podpisania Porozumienia 

WAŻNY KOMUNIKAT 6 ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

14.09.2022 KOMUNIKAT 6 ZOZ w sprawie podpisanego porozumienia_______________________________________________________________________

13.09.2022 Pismo 6 ZOZ w sprawie udziału w warsztatach dot Struktury Organizacyjnej oraz etatyzacji

_______________________________________________________________________

 

09.09.2022 Pismo do ZOZ w sprawie rozpoczęcia rozmów nt. gwarancji dla pracowników GK PGNiG w wyniku połączenia z PKN Orlen

_________________________________________________________________________

WAŻNY KOMUNIKAT 6 ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

09.09.2022 KOMUNIKAT 6 ZOZ w sprawie wypłaty świadczenia inflacyjnegoZe względu na informacje wrażliwe komunikat dostępny jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Komunikaty

________________________________________________________________________

WAŻNY KOMUNIKAT 6 ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

06.09.2022 KOMUNIKAT 6 Zakładowych Organizacji Związkowych

W dniu 01.09.2022r  za pośrednictwem komunikatora Skeyp odbyło się spotkanie Pracodawcy z 6 Reprezentacjami Zakładowych Organizacji Związkowych dotyczące rozpoczęcia rokowań w związku z zaistniałym w Spółce z dniem 05.08.2022r Sporem Zbiorowym.

01.09.2022 Protokół z rokowań Pracodawcy z 6 Przedstawicielami ZOZ działających w PSG_______________________________________________________________________

INFORMACJA

Cyklicznie odbywają się spotkania Organizacji Związkowych działających w P.S.G. z Pracodawcą dotyczące bieżących spraw pracowniczych. 

Trwają negocjacje dotyczące wypłaty świadczenia inflacyjnego.

Trzy reprezentatywne OZ złożyły pismo do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie porozumień zmieniających indywidualne warunki pracy, wcześniej uzyskując opinię prawną.

Trwa proces Konsolidacji. Związek Zawodowy NSZZ Solidarność już dużo wcześniej JAKO JEDYNY podpisał umowę społeczną na szczeblu ministerialnym dotyczącą gwarancji praw pracowniczych po konsolidacji. Obecnie pozostałe OZ wyszły z inicjatywą spotkań i podpisania porozumienia. Popieramy inicjatywę.

15-16 września odbędzie się posiedzenie Sekretariatu NSZZ Solidarność, na którym będzie omawiany trwający proces konsolidacji.

Wszystkie powyższe szczegółowe pisma proszę śledzić w korespondencji wewnętrznej . Ze względu na ujęte w nich informacje wrażliwe nie można umieścić ich na stronie internetowej.

Pisma dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Pisma różne

_______________________________________________________________________

W dniu 21 Lipca 2022 roku, Organizacje Związkowe w P.S.G. wysłały pismo do Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa, występując z wnioskiem o wypłatę świadczenia pieniężnego dla pracowników P.S.G. w związku z sytuacją rynkową i ciągłym wzrostem wskaźnika inflacji.

Oczekujemy na odpowiedź Pracodawcy. 

_______________________________________________________________________

W dniu 30.06.2022r w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych z Zarządem Polskiej Spółki Gazownictwa.

Spotkanie dotyczyło:

- rozpoczęcia negocjacji dotyczących wysokości kwoty bazowej na 2023r.

a dodatkowo omówiono:

- wyniki finansowe Spółki za I kw.

- statystykę wypadkową

- stan zatrudnienia 

- zapisy par 12 Porozumienia Kończącego Spór Zbiorowy

Ze względu na informacje wrażliwe notatka informacyjna dostępna jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Notatki

_________________________________________________________________________

08.06.2022 Zaproszenie Pracodawcy na spotkanie z ZOZ w sprawie rozpoczęcia negocjacji dot kwoty bazowej na 2023r _________________________________________________________________________

Zakładowe Organizacje Związkowe w P.S.G. w dniu 06.06.2022r wystosowały pismo do Pracodawcy z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji dotyczących waloryzacji kwoty bazowej na 2023 rok, w dniu 30.06.2022r.

Jednocześnie ZOZ w piśmie zawnioskowały wysokość kwoty bazowej.

PISMO ze względu na informacje wrażliwe dostępne jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Pisma Solidarność.

_________________________________________________________________________

W dniu 23.05.2022r odbyło się spotkanie Zarządu PKN ORLEN i Zarządu PGNiG SA z przedstawicielami Organizacji Związkowych działających w grupie kapitałowej PGNiG.

W spotkaniu uczestniczył Prezes PKN Orlen Pan Daniel Obajtek oraz Prezes PGNiG SA Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak. Na spotkaniu omówiono tematy nurtujące przedstawicieli Organizacji Związkowych. 

Krótka notatka informacyjna dostępna jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Notatki

________________________________________________________________________

13.05.2022r Zaproszenie Pracodawcy na spotkanie z ZOZ 27.04.2022 Pismo ZOZ w sprawie wyników wartościowania stanowisk pracy w PSG

_________________________________________________________________________

W dniu 27.04.2022r w Warszawie na zaproszenie Pracodawcy odbyło się długo oczekiwane spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Uzgodniono zasady podwyżek płac na 2022 rok.

PROTOKÓŁ z rokowań ze względu na informacje wrażliwe dostępny jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Protokoły.

 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl