LUTY Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Zakładowej

W dniach 26 - 28 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa.

26 lutego Komisja Rewizyjna przeprowadziła roczną kontrolę  z działalności statutowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność oraz poprawność prowadzonej dokumentacji.

27 - 28 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej, na którym przyjęto kilka uchwał oraz podjęto wiele decyzji związanych ze strategią działalności naszej Organizacji.

Przedstawiono informacje ze spotkań i negocjacji z Pracodawcą, w których uczestniczyli nasi reprezentanci.

STYCZEŃ Posiedzenie Komisji Zakładowej

Nowy 2020 rok Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. rozpoczęła z impetem. W dniach 23 – 24 stycznia w miejscowości Tłuszcz, odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Komisji Zakładowej przy udziale dwóch Członków Zarządu.
W pierwszym dniu na posiedzeniu obecny był Prezes Tadeusz Kuczborski, w drugim posiedzenie odbyło się przy udziale Prezesa Ireneusza Krupy.

Członkowie Zarządu odpowiadali na pytania członków Komisji Zakładowej, którzy poruszali wiele bolączek jakie dotykają Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Członkowie Komisji przedstawiali problemy z jakimi borykają się w poszczególnych Oddziałach. Najwięcej pytań dotyczyło braków kadrowych, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa. Wystosowano prośbę do Prezesa Ireneusza Krupy o jak najszybsze wznowienie pracy zespołu ds. etatyzacji. Poinformowano o brakach sprzętowych, które w znacznym stopniu uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie obowiązków. Omówiono kwestie łamania zapisów Regulaminu Premiowania, zaniżania oceny pracy Pracowników oraz sprawy płacowe.

W trakcie obrad poruszono również temat prowadzonych negocjacji kwoty bazowej na rok 2020, przedstawiono materiał wypracowany przy współudziale przedstawicieli Strony Społecznej odnośnie gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej, higieny osobistej oraz refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Na posiedzeniu omówiono również sprawy wewnątrzzwiązkowe. Podejmowano Uchwały i Stanowiska.
Powołany został zespół ds. wyłonienia operatora opieki medycznej dla Pracowników PSG.
Członkowie Komisji Zakładowej poinformowani zostali o zorganizowanej pikiecie o przywrócenie
do pracy Przewodniczącego Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o. przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Łodzi, który pomimo posiadania szczególnej  ochrony został zwolniony z pracy. Pikieta odbędzie się pod siedzibą OZG w Łodzi w dniu 07 lutego.


ZAPROTESTUJMY WSPÓLNIE PRZECIWKO ŁAMANIU NASZYCH PRAW 

 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl