KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy, nr tel.) na stronie internetowej www.solidarnosc-psgaz.pl w celu skontaktowania się z KZ NSZZ „S”,  celem realizacji  widniejących na stronie zgłoszeń informujemy, że:

 1. administratorem osób danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej www.solidarnosc-psgaz.pl oraz innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przesyłek listowych, e-mailowych jest Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. , reprezentowana przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w P.S.G. z siedzibą w Gdańsku; dane kontaktowe: Gdańsk 80-858  ul. Wałowa 41/43

 2. pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Związku oraz w celu realizacji zgłoszenia, w szczególności – poprzez ich dekretowanie przez adresatów zgłoszeń: Przewodniczącego Komisji Zakładowej i Administratora strony internetowej –  odpowiedzialnym merytorycznie za przedmiot zgłoszenia,
 3. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia/osoby oraz realizacji zapewnienia dostępu do dokumentów i informacji nie jawnych z działalności Komisji Zakładowej NSZZ "S" w P.S.G. ; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia dostępu do ww. spraw,
 4. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,
 5. osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 6. podane przez Panią/Pana dane osobowe - poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i podmiotami wymienionym w pkt 3 Klauzuli  - nie będą udostępniane innym odbiorcom, osobom trzecim ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 3 i 4 niniejszej Klauzuli,
 7. w szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte,
 8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 9. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Komisji Zakładowej NSZZ „S” w P.S.G. ul. Wałowa 41/43 ; Gdańsk 80-858  lub drogą poczty elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” w P.S.G. (pełniącego rolę Inspektora Ochrony Danych Osobowych) na adres: zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl  tel. (58) 325 80 05
 •  

  ZGODA

 • Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.
 • Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pani/Pan że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.
 • Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjne
58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl