KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy, nr tel.) na stronie internetowej www.solidarnosc-psgaz.pl w celu skontaktowania się z KZ NSZZ „S”,  celem realizacji  widniejących na stronie zgłoszeń informujemy, że:

 1. administratorem osób danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej www.solidarnosc-psgaz.pl oraz innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przesyłek listowych, e-mailowych jest Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. , reprezentowana przez Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w P.S.G. z siedzibą w Gdańsku; dane kontaktowe: Gdańsk 80-858  ul. Wałowa 41/43

 2. pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Związku oraz w celu realizacji zgłoszenia, w szczególności – poprzez ich dekretowanie przez adresatów zgłoszeń: Przewodniczącego Komisji Zakładowej i Administratora strony internetowej –  odpowiedzialnym merytorycznie za przedmiot zgłoszenia,
 3. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia/osoby oraz realizacji zapewnienia dostępu do dokumentów i informacji nie jawnych z działalności Komisji Zakładowej NSZZ "S" w P.S.G. ; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia dostępu do ww. spraw,
 4. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,
 5. osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 6. podane przez Panią/Pana dane osobowe - poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i podmiotami wymienionym w pkt 3 Klauzuli  - nie będą udostępniane innym odbiorcom, osobom trzecim ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 2 i 3 niniejszej Klauzuli,
 7. w szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte,
 8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Komisji Zakładowej NSZZ „S” w P.S.G. ul. Wałowa 41/43 ; Gdańsk 80-858  lub drogą poczty elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” w P.S.G. (pełniącego rolę Inspektora Ochrony Danych Osobowych) na adres: zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl  tel. (58) 325 80 05
 •  

  ZGODA

 • Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.
 • Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pani/Pan że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.
 • Dokonując zgłoszenia zobowiązuje się Pan/Pani do ochrony swojego hasła i loginu.  
 • Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjne
58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl