INFORMACJE

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. informuje,
iż trwają prace mające na celu przygotowanie

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
Prace prowadzone są przy wspólnym udziale przedstawicieli Pracodawcy oraz Strony Społecznej

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl